De Algemene Voorwaarden van de Makkelijke Moestuin

De Makkelijke Moestuin B.V. is gevestigd te Den Andel, de Streekweg 24. K.v.K.: 7526 0069 BTW. nr. NL826109895B01

Het merk Makkelijke Moestuin is gedeponeerd in het Benelux merkenregister met depotnummer 1439307. Het gebruik van de naam en het beeldmerk mag dus niet door anderen gevoerd worden of voor andere producten gebruikt worden dan die van ons.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Makkelijke Moestuin. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Makkelijke Moestuin.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Makkelijke Moestuin erkend.

1.4 Makkelijke Moestuin garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De Makkelijke Moestuin doet er alles aan om artikelen die niet meer in voorraad zijn direct van de site af te halen en/of te melden wanneer er weer geleverd kan worden.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Makkelijke Moestuin bestellingen zo spoedig mogelijk doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. In de praktijk leveren we meestal binnen een paar dagen of op de datum die je zelf hebt aangegeven. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvang je zo spoedig mogelijk (doch uiterlijk binnen 1 maand) na plaatsing van de bestelling bericht en heb je in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van de Makkelijke Moestuin zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Makkelijke Moestuin geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.3.1 Bij de levering van pallets en grote pakketten geldt het volgende: de levering gebeurt met grote vrachtwagens. Het adres moet daarom goed bereikbaar zijn. Is dat (tijdelijk) niet het geval dan is de klant verplicht dit tijdig te laten weten en de levering uit te stellen en/of te cancelen. Bij het nalaten hiervan zijn de ontstane vervoerskosten voor rekening van de klant.

De chauffeur voldoet aan de leveringsplicht als hij de pallets en/of pakketten voor de deur aflevert: op de stoep of op de straat. Sommige chauffeurs zijn bereid - indien mogelijk en bij beschikking over de juiste apparatuur - de pallets en/of pakketten op een oprit of een andere plek te zetten maar dit is altijd goodwill van de chauffeur en nooit een verplichting. Vervoer over grind, drempels of andere obstakels is vanwege het gewicht van pallets niet mogelijk.

Indien de klant niet thuis of telefonisch bereikbaar is - zal de pallet of het pakket op de meest logische plek gelost worden. Indien de chauffeur aangeeft dat dat niet kan, wordt de bestelling weer meegenomen. De extra vervoerskosten die hierdoor ontstaan zijn voor rekening van de klant.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Natuurlijk doen we ons uiterste best hieraan te voldoen maar aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.2 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 9 of 21% BTW, tenzij anders aangegeven.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Makkelijke Moestuin heeft teruggezonden, is de koop een feit.

De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering melding te maken bij de Makkelijke Moestuin via de klantenservice. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Makkelijke Moestuin er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld e-boeken of andere digitale downloads.
  • voor pallets en losse zakken MM-mix. Dit ligt niet bij ons maar heeft te maken met de RHP-regelgeving omtrent substraten en potgronden.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Makkelijke Moestuin, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Makkelijke Moestuin. Makkelijke Moestuin houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy verklaring.

5.2 Makkelijke Moestuin respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Makkelijke Moestuin maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 Makkelijke Moestuin garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van Makkelijke Moestuin komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Makkelijke Moestuin is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Makkelijke Moestuin) deze gebreken onmiddellijk te melden aan de klantenservice van Makkelijke Moestuin. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Makkelijke Moestuin schriftelijk te worden gemeld.

Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaar en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Makkelijke Moestuin gegrond worden bevonden, zal Makkelijke Moestuin naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Makkelijke Moestuin en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Makkelijke Moestuin) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Makkelijke Moestuin gedekte bedrag.
Iedere aansprakelijkheid van Makkelijke Moestuin voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Makkelijke Moestuin is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien:
A) en zolang de afnemer jegens Makkelijke Moestuin in gebreke is;
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Makkelijke Moestuin en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Makkelijke Moestuin zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Makkelijke Moestuin slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Makkelijke Moestuin gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Makkelijke Moestuin kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Makkelijke Moestuin en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Makkelijke Moestuin op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Makkelijke Moestuin behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Makkelijke Moestuin gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Makkelijke Moestuin is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Makkelijke Moestuin alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Makkelijke Moestuin behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Makkelijke Moestuin gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Makkelijke Moestuin bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Makkelijke Moestuin is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan de gezondheid van personen of schade aan objecten door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Makkelijke Moestuin aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Makkelijke Moestuin zolang de afnemer de vorderingen van Makkelijke Moestuin uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Makkelijke Moestuin wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Makkelijke Moestuin geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Makkelijke Moestuin of een door Makkelijke Moestuin aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Makkelijke Moestuin haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Makkelijke Moestuin zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Makkelijke Moestuin.

13. Eenmalige incasso

13.1 Indien u het niet eens bent met een incasso van uw rekening kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. U kunt dan binnen 2 werkdagen een reactie verwachten. Indien uw geschil gegrond wordt bevonden wordt het geïncasseerde bedrag direct terug geboekt naar de rekening waarvan het is geïncasseerd.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Makkelijke Moestuin en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Groningen kennis, tenzij Makkelijke Moestuin er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden kun u met ons contact opnemen.

NB:

Bovenstaande voorwaarden gelden uitsluitend voor artikelen die rechtstreeks door de Makkelijke Moestuin geleverd worden.

Artikelen die via de website www.makkelijkemoestuin.nl door andere personen of bedrijven worden geleverd vallen onder de voorwaarden van betreffende leveranciers. De Makkelijke Moestuin is daar niet aansprakelijk voor.

Moestuintips in je mailbox

Geef je op en ontvang actuele info waar je echt iets aan hebt. Zoals de 3 fouten die bijna alle beginners maken - en hoe jij ze voorkomt.

Jouw gegevens? Die zijn bij ons super veilig. Zie onze Privacy verklaring

Our perks